828-845-4499
(903) 608-5082
Strop cu strop, noi o bem din Jeloboc......
Ïîëíîñòüþ íà ðóññêîì è ñ ïðàâèëüíîé âåðñòêîé crickey áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè ìîæíî íà íàøåì ñàéòå.Òàê æå òàì ìíîãî äèçàéíîâ ïîä äðóãèå CMS. Åñëè DLE øàáëîíû íà ýòîì ñàéòå âàì íå ïîäîéäóò, òî ñêà÷èâàéòå DLE øàáëîíû 9.5 íà ïîðòàëå âåáìàñòåðîâ. Åñëè æå âû ðåøèëè íàéòè øàáëîíû ïîä UCOZ , òî âñåãäà âûðó÷àåò ñàéò ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè äèçàéíàìè è ñ áîëüøèì âûáîðîì øàáëîíîâ äëÿ þêîç. Íî åñëè âû âñå-òàêè îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð íà 330-457-8887 ,òî íà ñàéòå âû íàéäåòå âñå ÷òî íóæíî äëÿ îôîðìëåíèÿ datalife engine. Åñëè æå âû ïîêëîííèê CMS äæóìëà, òî ñêà÷èâàéòå 2136398557 áåñïëàòíî è íà âûñî÷àéøåé ñêîðîñòè.
Din 01.04.2013, pagina Regiei Apa Canal-Orhei este disponibila si pe Internet.
9-09-2015, 09:09

Bine ati venit

BINE ATI VENIT !

 

 

 

         Orasul Orhei este aprovizionat cu apa potabila în proportie de 100% si dispune de 232 km de retele de alimentare cu apa, pe cînd sistemul de canalizare existent asigura un grad de acoperire a serviciului de 80 la suta. Sistemul de canalizare din orasul Orhei consta din 99,7 km retele, 5 statii de pompare a apelor uzate (dintre care 2 SP noi functioneaza în regim automat la o capacitate redusa) si 2 statii de epurare a apelor uzate.

       Începînd cu luna octombrie 2013, în orasul Orhei a fost pusa în functiune Statia de Epurare a Apelor Uzate dupa tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC), fiind una din cele mai mari ca dimensiune în Europa. Punerea în functiune a statiei a îmbunatatit calitatea serviciilor de igiena sanitara din oras, au fost reduse substantial deversarile de poluanti în rîul Raut.

      În cadrul Programului finantat de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare în oras s-au construit si reabilitat retele de canalizare pe o lungime de 37,1 km si conexiuni la canalizare pentru 1800 de gospodarii din contul proiectului.

     În acest context, Va îndemnam sa contribuim împreuna la pastrarea si îmbunatatirea mediului înconjurator, prin conectarea activa la sistemul centralizat de canalizare construit în perioada 2013-2015. Aceasta ar reduce infiltrarea apelor uzate în sol si ar proteja apele subterane de substante nocive, care ulterior prin circuitul natural ajung din nou la consumator.


21-09-2018, 08:20

tripalmitin

Cu privire la intervenţiile la reţelele de apă potabilă în perioada 10.09.2018-20.09.2018 au fost înregistrate 10 avarii la reţelele de alimentare cu apă.
Una din cele mai mari scurgeri s-a depistat pe str. Vasile Lupu -160 , din cauza uzurii avansate a ţevilor s-a luat hotărîrea de a schimba o porţiune de teavă cu lungimea de 6,2m cu diamentrul 300mm.
La moment toate lucrările de lichidare a scurgerilor sunt finisate .

Lucrări de lichidare a scurgerilor de pe str. V. Lupu – 160


18-09-2018, 14:14

Anunţ!

Regia Apa-Canal Orhei S.A invită Agenţi economici , operatori, ect. să participe la procedura de achiziţie a bunurilor (echipament de birou-printer, xerox).
Prin depunerea cererilor, oferetelor de preţuri.

10-09-2018, 11:39

(202) 774-3356

Regia Apă- Canal Orhei S.A, cu sediul în municipiul Orhei are nevoie de două vehicule de tip ”Furgon” pentru derularea activității, astfel va organiza o licitație pentru achiziția a două vehicule. Termenul limită pentru primirea cererilor de participare la achiziții este de 14.09.2018, iar pentru primirea ofertelor - 17.09.2018.
Golul lăsat în urma prin stingerea din viaţă a fiinţei dragi nu poate fi acoperit de nimeni şi nimic. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe domnul Creţu Petru fost şofer secţiei apă, iar famililei îndurerate să-i dea mîngîiere.
Colectivul Regiei Apă- Canal Orhei S.A transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Sincere condoleanţe familiei Creţu

La data de 27 august 2018 am participat şi noi, colectivul Regiei Apa-Canal Orhei la marşul patriotic “Pentru Patrie” sărbătorind cea dea 27 aniversare de Independenţă a Republicii Moldova .
Cu prilejul consemnării acestei sărbători , vă adresăm cele mai calde urări de bine, pace, bunăstare şi realizări frumoase aici în Tara noastră.
Cu mult drag Colectivul Regiei Apa-Canal Orhei !


Conform ultimelor înregistrări a condiţiilor tehnice elaborate de biroul tehnic, s-au înregistrat tot mai multe cereri pentru conectare la reţelele publice de alimentare cu apă.
Cele mai multe solicitări sunt înregistrate pentru satele din Raionul Orhei printre care Lucaşeuca- 11 conectări, Selişte- 2 conectări, Burcuta – 1 conectare şi Step- Soci -1 conectare. Informaţia este prezentată pentru perioada lunii august.
Strop cu strop - Noi bem din Jeloboc...Conform deciziei Guvernului, zilele de 28,29 şi 30 august 2018 au fost declarate zile de odihnă. Cu toate acestea Regia Ap㠖 Canal Orhei aduce la cunoştinţă consumatorilor că în zilele respective vom activa în regim obişnuit şi puteţi beneficia de serviciile Regiei. Astfel în perioada sărbătorilor dedicate Zilei Independenţei - 27 august şi Ziua Limbii Noastre - 31 august Regia Apă- Canal Orhei nu va activa. Pentru informaţii suplimentare apelaţi la Dispecerat 0(235) 32-5-99. Vă urăm sărbători frumoase !

Graficul de lucru pentru ultima saptamină din august

21-08-2018, 08:49

5199209634

În perioada lunii august, au fost executate lucrări de construcţie a branşamentelor de apă în microraionul Bucuria str. Unirii bloc. 138,130.
În baza programului de pregătire a obiectelor pentru funcţionareaîn perioada rece a anului, Regia Apă- Canal Orhei S.A în perioada lunii august –septembrie se vor executa lucrări ce ţin de curăţirea şi reparaţia caminelor atăt la sistemului de analizare cît şi la sistemul de alimentare cu apă.

Lucrări de contrucţie, reparaţie şi curăţire a căminelor de vizitare21-08-2018, 08:47

8256614123

Regia Apa – Canal Orhei S.A avertizează consumatorii care au datorii , să achite în scurt timp facturile de plată. Astfel, în caz contrar riscă să fie deconectaţi de la reţeaua de alimentare cu apă. Data limită de achitare datoriilor este de 25 a fiecărei luni. Reconectarea la reţelele de alimentare cu apă va fi posibilă după înlăturarea cauzei ce a condus la deconectare şi achitarea tarifului de reconectare.


Calendar

«    Ñåíòÿáðü 2018    »
ÏíÂòÑð×òÏòÑáÂñ
 12
3456789
8459156860111213141516
17(773) 609-89181920212223
24252627282930